Контролни Точки
M1 - Анализа на потреба, мај 2016
M2 - спецификација на три Облак архитектури за споделување на ресурси и отворено учење, ИТ инфраструктура и CAD софтвер, септември 2016
M3 - Развој на курсеви за претприемништво, проектен менаџмент и курсеви за специфични работни позиции, март 2017
M4 - ажурирање на наставните планови за курсевите по микроелектрониката во соработка со индустријата и развивање и имплементирање на mClouds системот со минимум 16 курсеви испорачани како ОЕР, август 2017
M5 - Завршена ообуката ан системските офицери и професори за уптреба на mClouds, декември 2017
M6 - Пилот тест со мали групи на студенти, март 2018
M7 - Тест период со миниму 240 студенти од 8 европски земји, декември 2018